Organisatiestructuur

Waar het kan laten we los
en sturen we waar het nodig is.

Dynamiek Scholengroep wil een wendbare organisatie zijn die in staat is zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Onze organisatie is actief en voortdurend op zoek naar samenwerking en verbinding.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde.

 • Voorzitter
  Mevr. C. Smets - Spitters
 • Leden  
  Mevr. I. Creemers
  Dhr. J. Janssen
  Dhr. G. Zondag
  Dhr. M. de Veth

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Dynamiek Scholengroep en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het College van Bestuur wordt gevormd door Dorien Sommers. Zij geeft leiding aan onze organisatie en wordt daarbij ondersteund door de medewerkers van het stafbureau en de directeuren.

Dynamiek Scholengroep hanteert de principes vanuit de code ‘Goed bestuur’. Het CvB vertegenwoordigt onze organisatie tijdens externe contacten en voert structureel overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Dynamiekoverleg (DO)

Het Dynamiekoverleg bestaat uit de directeuren van onze scholen en de senior staf van Dynamiek en wordt voorgezeten door het College van Bestuur. Het Dynamiekoverleg heeft de volgende taken:

 • Samen werken we aan beleidsontwikkelingen (o.a. via actieteams en jaarplannen);
 • Gezamenlijke inspiratie, afstemming en samenwerking op Dynamiek- en schoolniveau
 • Kennisoverdracht (landelijke en regionale ontwikkelingen)

Stafbureau

Het stafbureau voert diverse dienstverlenende taken uit ten behoeve van onze scholen zoals HR, ICT, communicatie, financiële administratie en het secretariaat.

groepsfoto 2023-LR.jpg