0b02c4691c6710ed146a5600e78176844075ab23

Waar het kan laten we los
en sturen we waar het nodig is.

Dynamiek Scholengroep wil een wendbare organisatie zijn die in staat is zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Onze organisatie is actief en voortdurend op zoek naar samenwerking en verbinding.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde.

 • Voorzitter
  Dhr. C. de Koning
 • Leden  
  Dhr. R. Joosten
  Mevr. I. Creemers
  Mevr. C. Smets - Spitters
  Dhr. J. Janssen

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Dynamiek Scholengroep en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het College van Bestuur bestaat uit Jos Baggen en Karin Albers. Zij geven leiding aan onze organisatie en worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het bestuursbureau en de directeuren.

Dynamiek Scholengroep hanteert de principes vanuit de code ‘Goed bestuur’. Het CvB vertegenwoordigt onze organisatie tijdens externe contacten en voert structureel overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Directeurenoverleg (DO)

Het directeurenoverleg bestaat uit de directeuren van onze scholen en wordt voorgezeten door het College van Bestuur. Het directeurenoverleg heeft de volgende taken:

 • Informeren van het College van Bestuur over relevante aangelegenheden;
 • Voorbereiden beleid ten behoeve van de besluitvorming door het College van Bestuur;
 • Afstemmen aangelegenheden en werkzaamheden die behoren tot het takenpakket van de individuele directeuren.

Bestuursbureau

Het Bestuursbureau voert diverse dienstverlenende taken uit ten behoeve van onze scholen, zoals HR, ICT, communicatie, financiële administratie en het secretariaat.