Ons onderwijs

Eigentijds onderwijs voor
elk kind.

Kinderen zijn allemaal verschillend, met verschillende kwaliteiten en talenten. Onze droom is een persoonlijk leerarrangement voor elke leerling. Daar zijn we volop mee bezig!

Wij werken aan onderwijs dat: Kinderen zelf invloed
geeft op hun leren.

Uitdagend is en
afgestemd op de
ontwikkeling en het
leren van een kind.

De ondersteuningsbehoefte van het kind centraal stelt.

Ondersteuning thuisnabij mogelijk maakt.

Uitgaat van één kind - één plan.

Wij werken aan goede
opbrengsten m.b.t.

De cognitieve resultaten van kinderen.

De tevredenheid van kinderen, ouders en medewerkers.

De ontwikkeling van de 21e eeuw vaardigheden.

De onderwijsinspectie beoordeelt scholen. De resultaten zijn in te zien via de
inspectierapporten op de website www.onderwijsinspectie.nl.

Bekijk Animatie 21th century skills

21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn: kritisch en creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, burgerschap en zelfregulering. Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen om hun weg te vinden in een complexe wereld.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Noord-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen binnen de regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Algemene informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de website:  www.passendonderwijs.nl.

Al onze scholen hebben schoolondersteuningsprofielen opgesteld. In zo’n schoolondersteuningsprofiel wordt vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 

Lees meer

Meer informatie

Graag beantwoorden we al uw vragen omtrent ons onderwijs. Neem in dat geval gerust contact met ons op.
Contact opnemen