Passend onderwijs

Passend onderwijs:
Ieder kind is uniek
en dat is maar goed ook!

Passend Onderwijs 

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Het is onze taak om kinderen in onze regio betekenisvol onderwijs te bieden dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften als aan de behoeften van de samenleving. Voor deze maatschappelijke opdracht zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een leerling (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling in onze regio het best mogelijke onderwijs krijgt. 

Meer informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de website www.passendonderwijs.nl 

Samenwerkingsverband

De scholen van Dynamiek scholengroep maken deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Limburg-Noord. 

Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg - SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg (swvpo.nl)

logoswv.PNG

Ondersteuning binnen Dynamiek Scholengroep

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er op elke school van Dynamiek een kwaliteitsteam. Dit team bestaat uit de directeur en minimaal twee kwaliteitsteamleden met specifieke kennisgebieden (bijvoorbeeld: taal, rekenen, gedrag, jonge kind specialist, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) en coachingsvaardigheden.

Het doel van het werken met een kwaliteitsteam is om kwaliteit van onderwijs te verhogen, eigenaarschap bij leraren te vergroten en innovatie vorm te geven. Daarnaast draagt het kwaliteitsteam er zorg voor dat de doorgaande lijn voor de leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag niet uit het oog wordt verloren.

Naast het werken met een kwaliteitsteam op school wordt er vanuit Dynamiek ook gewerkt met een bovenschools kwaliteitsteam. Wanneer er sprake is van complexe ondersteuningsbehoeften bij een leerling of leerlingen, doet het kwaliteitsteamlid een aanvraag voor de inzet van een bovenschools kwaliteitsteamlid om mee te denken in deze casus en het kwaliteitsteamlid hierin te ondersteunen. De insteek is hierbij dat het bovenschoolse kwaliteitsteamlid het kwaliteitsteamlid coacht, zodat het eigenaarschap op school blijft.  In het bovenschoolse kwaliteitsteam zitten vijf specialisten ten aanzien van het ondersteunen van leerlingen op het gebied van leren en/of gedrag. Aanvragen voor de inzet van het bovenschoolse kwaliteitsteam worden gecoördineerd door de Bovenschools Ondersteuningscoördinator (BOC).

Het OnderSteuningsLoket (OSL)

Het Ondersteuningsloket is een commissie die is ingesteld door het samenwerkingsverband. Het Ondersteuningsloket wordt aangevraagd door de school.

Aan het Ondersteuningsloket kan bij aanmelding gevraagd worden: 

  • Na te gaan of en welke begeleidingsmogelijkheden er binnen de school zijn, of dat een andere basisschool de benodigde ondersteuning wel kan bieden. 
  • Te besluiten of een kind toelaatbaar is tot de speciale school voor basisonderwijs (SBO) 
  • Te besluiten of een kind toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs (SO) 

Om geplaatst te kunnen worden op het SBO of SO moet er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven door het samenwerkingsverband waarin de duur van het verblijf in het SBO of SO is vastgelegd. 

Het Ondersteuningsloket bestaat uit twee vaste leden: de voorzitter - gedragswetenschapper en een secretaresse. Bij elk overleg zijn gewoonlijk de ouders en de leerkracht en een kwaliteitsteamlid van de school aanwezig. Afhankelijk van de inhoud van de aanvraag worden verdere deskundigen uitgenodigd om mee te denken over mogelijke vormen van ondersteuning zoals een vertegenwoordiger van het SBO of SO, de directeur van de school, gezinscoach, gezinsvoogd, bovenschools kwaliteitsteamlid, schoolarts, logopediste, behandelaar, leerplichtambtenaar etc.

Vragen?

Natuurlijk beantwoorden wij uw vragen omtrent passend onderwijs ook persoonlijk. Neem gerust contact met uw school hierover op.
Contact opnemen