Onze organisatie

Wie het weet, mag het zeggen.
Wie het kan, mag het doen.

Organisatie

Dynamiek Scholengroep wil een wendbare organisatie zijn die in staat is zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Onze organisatie is actief en voortdurend op zoek naar samenwerking en verbinding.

Lees meer

Medezeggenschap

Dynamiek Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner voor het College van Bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een aantal zaken heeft de GMR instemmingsrecht.

Lees meer