Dynamiek Scholengroep

Voorgenomen besluit tot sluiting basisschool De Driehoek in Griendtsveen

8 november 2022

Voorgenomen besluit tot sluiting basisschool De Driehoek in Griendtsveen

Dynamiek Scholengroep heeft de MR van basisschool de Driehoek uit Griendtsveen laten weten dat ze geen andere mogelijkheid meer ziet dan de basisschool eind dit schooljaar te sluiten. De MR is gevraagd instemming te verlenen op dit voorgenomen besluit.

In opdracht van Dynamiek Scholengroep en in nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad van de school heeft in de periode van 25 april 2022 tot en met juni 2022 onderzoek plaats gevonden naar alternatieven voor sluiting. Er zijn tien lokale en regionale schoolbesturen benaderd. Bij afsluiting van het schooljaar 21-22 bleek één bestuur de onderzoeksvraag positief te beantwoorden. Dit bestuur was bereid om met Dynamiek te verkennen of overname van BS de Driehoek een optie was.  In oktober van dit schooljaar heeft dit bestuur laten weten geen belangstelling meer te hebben voor een nadere verkenning.

Het College van Bestuur van Dynamiek heeft in februari 2022 aangegeven om per 1 augustus 2023 geen onderwijs meer te willen aanbieden op Bs De Driehoek. Dynamiek is namelijk van mening dat het pedagogisch en didactisch niet haalbaar is om kwalitatief goed onderwijs te bieden met de dalende kind aantallen in Griendtsveen. Het huidige leerlingaantal (oktober 2022) is 41 leerlingen en volgend jaar daalt dit naar 40 leerlingen.  Volgens de meest recente prognoses zet deze daling de komende jaren verder door. 

Gezien het belang van het dorp om de school te behouden is in samenspraak met de MR een plan van aanpak opgesteld om op zoek te gaan naar mogelijkheden tot behoud van de school. Helaas is er ná het doorlopen van de stappen in dit plan, geen haalbaar alternatief.

Dat maakt dat het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep het voorgenomen besluit tot sluiting van de school per datum einde schooljaar 2022-2023 ter instemming heeft voorgelegd aan de MR. De MR krijgt tot eind december de tijd om te reageren op dit voorgenomen besluit.

Terug naar het nieuws overzicht