5a85d4a203d47d05a22f61f3aaf6004457a68f92

Leren doe je met
vallen en opstaan

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, besteden de basisscholen en het voortgezet onderwijs veel aandacht besteden aan de (digitale) overdracht.

Profielen

Met het beschrijven van de profielen willen we bereiken dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich een beeld vormen van de verwachtingen die er zijn van een brugklasleerling. Deze profielen dienen als leidraad bij de adviesgesprekken. Hier kunt u de profielen downloaden.

Download profielen

Taal en rekenen

Sinds augustus 2010 zijn de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in de wet verankerd. In het referentiekader wordt heel precies omschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de basisvaardigheden in de verschillende fasen van hun schoolloopbaan. De referentieniveaus zijn bedoeld om een impuls te geven aan het taal- en rekenbeleid op scholen om het niveau van deze basisvaardigheden te verhogen én om de overgangen tussen de verschillende onderwijssectoren te versoepelen. De referentieniveaus worden in detail uitgelegd in de publicatie Referentiekader taal en rekenen - De referentieniveaus.

Adviezen

Het enkelvoudige (DUO-)advies is het advies dat bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (overheid) formeel wordt geregistreerd.    Het plaatsingsadvies is vooral van toepassing op leerlingen bij wie de basisschool nog twijfelt en hem of haar (of de ouders) maximaal kans wil bieden. Het plaatsingsadvies bepaalt in beginsel het niveau waarop de leerling in de brugklas start. Een leerling met DUO-advies (=advies basisschool) havo kan een plaatsingsadvies krijgen in de dakpanklas havo/vwo of in de dakpanklas vmbo t/k (per VO-school verschillend).

Meer informatie

Meer informatie vindt u via de volgende links: 

Vragen?

Wenst u betrokken te worden bij de leerlingen, de klas of Dynamiek Scholengroep? Neem in dat geval gerust contact met ons op
Contact opnemen